ทพญ. กมลชนก วานิชถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Laser Physics, Safety and Regulations, and Clinical Applications for Waterlase (Er,Cr: YSGG), WCLI, จีน

นัดหมายแพทย์

ทพญ. กมลชนก วานิชถาวร