ทพญ. กมลชนก วานิชถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
-
Laser Physics, Safety and Regulations, and Clinical Applications for Waterlase (Er,Cr: YSGG), WCLI, China
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ทพญ. กมลชนก วานิชถาวร