ทพญ. กมลชนก วานิชถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมหัตถการทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอลทันตกรรมเพื่อความสวยงามเลเซอร์ทางทันตกรรมบูรณะ
Loading

Loading Schedule..