ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy in Orthodontics, Showa University, Japan
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
อุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรน
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
ความผิดปกติขมับ-ขากรรไกร