ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
Endodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, United States