นพ. กลินท์ พนมมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Chulalongkorn - Aesculap Academy Degenerative Treatment Concepts, Chulalongkorn University, ไทย
BBBB
S4, MACS TL and Miaspas TL, Stadt klinikum Karlsuhe, เยอรมนี
BBBB
Advanced Cranical Course, BrainLAB, เยอรมนี
BBBB
Certificate Training of Educ-San-Doctor Neurosurgery, Bundeswehrankenhaus Ulm (Military Hospital Ulm), เยอรมนี
BBBB
The 13th Practical Course on Neuroendoscopy and Neuronavigation, German Society of Neurosurgery, เยอรมนี
BBBB
Visiting Fellow in Neurosurgery, Bundeswehrankenhaus Ulm (Military Hospital Ulm), เยอรมนี
BBBB
Aesculap Spine Winter Time Academy, Garmisch-Partenkirchen, เยอรมนี
BBBB
Standardized performance profile 3332, Bundessprachenamt, เยอรมนี