พญ. แก้วตา วงศ์ภักดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ, ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719