นพ. จุมพจน์ โสอินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. จุมพจน์ โสอินทร์