พญ. จิตปภา พงศ์มรกต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
Stroke Neurology, University of Toronto, Canada
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
International Stroke Conference 2018, The American Heart Association, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Carotid ultrasound and transcranial Doppler, Stroke Prevention & Atherosclerosis Research Center, Robarts Research Institute, แคนาดา
BBBB
Neurophysiology / EEG course, Cleveland Clinic, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. จิตปภา พงศ์มรกต