พญ. จิราวดี จัตุทะศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Visiting Scholarship in the Department of Otolaryngology, University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. จิราวดี จัตุทะศรี