ทพญ. จิรเกษม์ มาดิลกโกวิท ลาวเวอร์

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Graduate Certificate in Aging and Longevity Studies The University of Iowa, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Geriatric and Special Needs Dentistry The University of Iowa, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Doctor of Philosophy Graduate College in Oral Science The University of Iowa, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. จิรเกษม์ มาดิลกโกวิท ลาวเวอร์