นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Sport Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา
เวชศาสตร์ใต้น้ำ

นัดหมายแพทย์

นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์