นพ. อิทธิพงษ์ บินอุมา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
จักษุวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
จักษุวิทยา, แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..