ทพญ. อิสรา วงษ์ประภารัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. อิสรา วงษ์ประภารัตน์