พญ. อินทิพร เมธาสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ. อินทิพร เมธาสิทธิ์