พญ. หงส์ ประสาธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Peking University Health Science Center, จีน

นัดหมายแพทย์

พญ. หงส์ ประสาธนากร