พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก, แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น