พญ. ดวงดาว สหกิจรุ่งเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Patient Safety Goals and Sefet, ไทย
BBBB
อาชีวอนามัย/ตรวจสุขภาพประจำปี, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719