พญ. ดลยา ประสาทอาภรณ์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ชำนาญเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤต
ชำนาญเฉพาะทางทารกแรกเกิด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

พญ. ดลยา ประสาทอาภรณ์