พญ. ดลยา ประสาทอาภรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. ดลยา ประสาทอาภรณ์