พญ. ชุติมา จันทรไกรโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Practical Echocardiography for Practitioners and Internists, ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
BBBB
การกู้ชีพขั้นสูง และการอำนวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719