ทพ. จุมภฎ อิทธิชัยศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพ. จุมภฎ อิทธิชัยศรี