พญ. ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา