พญ. ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, German, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา