พญ. ชิตินทร บุญสุขจิตเสรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย