นพ. ชวินทร์ ศิรินาค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี