พญ. ชนันภรณ์ วิพุธศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM, Medtronic, ไทย
BBBB
Honorary Clinical Observer in Endocrinology, Austin Health, University of Melbourne, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

พญ. ชนันภรณ์ วิพุธศิริ