นพ. ชานนท์ ช่างรัตนกร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Prehospital Trauma Life Support, NAEMT, ไทย
BBBB
Practical Echocardiography for General Practitioners and Internists, หน่วยวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
BBBB
The Advanced Care Air, Aquatic, Ambulance Transport Course (ACAAAT), Chiang Mai University, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719