พญ. จันจิรา สาธุกิจชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. จันจิรา สาธุกิจชัย