นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตรวจสุขภาพทั่วไป
เวชปฏิบัติทั่วไป

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์