นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Lumbar Spinal Injections Hands-on Workshop, NASS (North American Spine Society), สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยเดช สระสมบูรณ์