นพ. บวรรัตน์ คำภีระ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Dermatology, กระทรวงสาธารสุข
Loading

Loading Schedule..