พญ. บุญญารัตน์ แก้วเกิด

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, แพทยสภา
BBBB
ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, Thailand

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719