ทพ. บุญแสง งามสิริมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Periodontology, University of London, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ปริทันตวิทยา
เลเซอร์ทางปริทันต์
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม