ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา