ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Saint Louis University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, Saint Louis University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา