ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science Dentistry Orthodontics Saint Louis University, United States
BBBB
Certificate in Orthodontics Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน American Board of Orthodontics, United States
BBBB
The Aligner Intensive Fellowship , United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา