ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science Dentistry Orthodontics, Saint Louis University, United States
BBBB
Certificate in Orthodontics, Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, American Board of Orthodontics, United States
BBBB
The Aligner Intensive Fellowship, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟันการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสการจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็กการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
Loading

Loading Schedule..