ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science Dentistry Orthodontics, Saint Louis University, United States
BBBB
Certificate in Orthodontics, Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, American Board of Orthodontics, United States
BBBB
The Aligner Intensive Fellowship, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน

นัดหมายแพทย์

ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา