พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Pediatric Retinal Surgery, Weill Cornell Medical College, United States
BBBB
fellowship in จักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, Rajavithi Hospital, Thailand