พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข