พญ. อรัญญา ยันตพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, แพทยสภา, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

นัดหมายแพทย์

พญ. อรัญญา ยันตพันธ์