พญ. อภิรดี สุขขารมย์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Research & Clinical Care Neurotology and Audiology University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

พญ. อภิรดี สุขขารมย์