พญ. อภิรดี สุขขารมย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Research & Clinical Care Neurotology and Audiology, University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..