นพ. อนุชิต รวมธารทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, Thai Medical Council
BBBB
Intervention Radiology, Monash Medical Center, Australia
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Registration Certificate, Medical Practitioners Board of Victoria, ออสเตรเลีย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719