พญ. อังค์วรา วงศ์อุดมมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..