ทพญ. อัญชลี ศรีประจิตติชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Prosthodontics, Laboratory & Surgical Application (12 month programme), Associated Branemark Osseointegration Center, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. อัญชลี ศรีประจิตติชัย