ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นิติเวชศาสตร์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์