ผศ. นพ. ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
Chinese, English, Lao, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร