รศ. นพ. อัมพร จงเสรีจิตต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จักษุวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Clinical Observer in Retina and Vitreous Disease, The University of Southern California, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
Loading

Loading Schedule..