ศ. คลินิก นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
LIVE demonstration from National University Heart Centre Singapore, AICT-AsiaPCR, สิงคโปร์
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจทั่วไป
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรัง

นัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล