มูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation

1 นาทีในการอ่าน
มูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation

แชร์

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสรา ชนครินทร์ มูลนิธิเวชดุสิตฯได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ 1984 โดยในปี ค.ศ. 1997 กระทรวงการคลัง มีการประกาศฉบับที่ 80 ให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรหรือสาธารณกุศลลำดับที่ 326 มีผลให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินให้มูลนิธิเวชดุสิตฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักภาษีได้ และในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1999 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ นับเป็นพระกรุณาต่อมูลนิธิฯ อย่างใหญ่หลวง

รู้จัก”มูลนิธิเวชดุสิตฯ” โดย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานมูลนิธิเวชดุสิตฯ ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แด่โรงพยาบาลรัฐบาล สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการมอบวัคซีนนอกบัญชี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาส

แชร์