21 ตุลาคม 2566 วันพยาบาลแห่งชาติ

1 นาทีในการอ่าน
21 ตุลาคม 2566 วันพยาบาลแห่งชาติ

แชร์

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพที่มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างแก่สังคม

โรงพยาบาลกรุงเทพให้ความสำคัญกับวิชาชีพการพยาบาลที่คอยให้การดูแลผู้ป่วยในทุกความเจ็บป่วย ด้วยหัวใจแห่งการบริการที่พร้อมเสียสละเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี ได้จัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล “Good Nurse 2566” ให้กับพยาบาลดีเด่นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยได้รับเกียรติจากพญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับ Good Nurse ได้แก่ คุณเจนจิรา วงษ์ศรีนาค พยาบาลวิชาชีพ Level 3 (ICU1) รพ.กรุงเทพ ได้รับเกียรติจากนพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี ผู้อำนวยการ รพ.หัวใจกรุงเทพ มอบรางวัลให้กับคุณวาสนา เกิดพุฒ พยาบาลวิชาชีพ Level 4 (CCU2) รพ.หัวใจกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ มอบรางวัลให้กับคุณภรณ์นิภา กำปนาท พยาบาลวิชาชีพ Level 4 (Oncology) รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และได้รับเกียรติจากนพ.อัศวิน ภูวธนสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล มอบรางวัลให้กับคุณชูแสง พูลผล Clinical Nurse Educator 5 (OR) รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษ DAISY Awards ระดับ Management ให้กับคุณณัฐธยาน์ โชคสะสมนิธิภพ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤต 1-8) ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล

แชร์