รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับรางวัล 
“หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว)”

< 1 นาทีในการอ่าน
รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับรางวัล 
“หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว)”

แชร์

รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว)” โครงการ Fin. ดี Happy Life!!! ประจำปี 2564 โดย ดร. กาญจนา ส่งเสริม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 1 เข้ารับรางวัลจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

รางวัล Fin. ดี Happy Life !!! ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการเงิน การเก็บออมและทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออม รวมถึงจัดหาแนวทางการช่วยเหลือพนักงาน เกี่ยวกับการลดปัญหาหนี้สินให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

แชร์