สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม ประจำปี ๒๕๖๖ "BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023"

2 นาทีในการอ่าน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม ประจำปี ๒๕๖๖ "BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023"

แชร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม ประจำปี ๒๕๖๖ “BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023”

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เพื่อทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  (BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023) โดยมี นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้ง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และพญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชดำรัส ดังนี้

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ หัวข้อ A Road to Lifelong Well-Being

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับในอีกหลายประเทศทั่วโลก ในปัจจุบันวิทยาการด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การสาธารณสุข ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มีส่วนช่วยสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เอื้อให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตประจำวัน ได้สะดวกขึ้น หลายท่านสามารถออกไปพบปะมีส่วนร่วมในสังคม ประกอบกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ได้ตามกำลังและภูมิความรู้ หรือประสบการณ์ที่สั่งสมมา การดูแลผู้สูงอายุต้องดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงต้องอาศัยทั้งหลักวิชาประกอบกับความเข้าใจและความมีเมตตา หวังว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมนี้ จะเกิดผลเป็นความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เป็นระบบ และยั่งยืน

ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ ณ บัดนี้ ขออวยพรให้การประชุมได้รับผลสำเร็จสมดังที่มุ่งหวังไว้ และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจเบิกบานผ่องใสเป็นนิจทั่วกันทุกคน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงงานด้านนวัตกรรมของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้แก่ กลุ่มรพ.กรุงเทพ กลุ่มรพ.สมิติเวช รพ.บีเอ็นเอช กลุ่มรพ.พญาไท กลุ่มรพ.เปาโล บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และบริษัทในกลุ่มธุรกิจสนับสนุนด้านสุขภาพ ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด บริษัท สหแพทย์ จำกัด บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ จำกัด รวมทั้งนิทรรศการการดำเนินงานของมูลนิธิเวชดุสิต ฯ และโครงการ President Award จากนั้น ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้จัดงานประชุมวิชาการร่วมเป็นประจำทุกปี มากว่า ๑๘ ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประสบการณ์ทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ BDMS ในสาขาต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

แชร์