Genetic Testing ตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค

3 นาทีในการอ่าน
Genetic Testing ตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค

แชร์

การรู้ถึงโอกาสการเกิดโรคต่าง ๆ ไม่เพียงช่วยให้ดูแลและป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี แต่ยังสามารถตรวจเช็กสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจ Genetic Testing หาความผิดปกติของยีนลึกลงไปถึงดีเอ็นเอจึงไม่เพียงช่วยประเมินความเสี่ยงสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ยังเป็นการกำหนดพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว


กลไกการเกิดโรคกับพันธุกรรม

กลไกการเกิดโรคกับพันธุกรรมหลัก ได้แก่ 

 1. Genotype รูปแบบของยีนภายในที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของพันธุกรรม หากมีการกลายพันธุ์ของยีนบางยีนบางตำแหน่ง ซึ่งมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง อาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ แต่ไม่ใช่ทุกความผิดปกติของยีนจะทำให้เกิดโรคเสมอไป บางคนอาจไม่เป็นโรคก็ได้
  ปัจจัยที่ทำให้ความผิดปกติในระดับยีนส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้แก่
  • Penetrance คือ เปอร์เซ็นต์ที่อธิบายความถี่ของการแสดงออกของยีนโดยอธิบายว่า หากพบความผิดปกติของยีนนั้น ๆ ความน่าจะเป็นที่ผู้มียีนกลายพันธุ์จะแสดงลักษณะนั้น ๆ ออกมาจะเป็นเท่าใด
  • Epigenetic คือ กระบวนการควบคุมเหนือพันธุกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือพฤติกรรมของยีนนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA มีบทบาทในการควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ต่างกันออกไป โดยมีปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เข้ามาส่งผลให้ยีนแสดงออกทางร่างกายต่างกัน และมีผลต่อความไวในการก่อโรคที่ต่างกันของแต่ละบุคคลตลอดทุกช่วงชีวิต
  • Environmental Factors คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ อาหาร การนอนหลับ วิธีออกกำลังกาย ความเครียด ฯลฯ ที่ส่งผลให้บุคคลหนึ่ง ๆ เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นได้ 
 2. Phenotype คือ ลักษณะของยีนที่แสดงออกมาเป็นความผิดปกติของร่างกาย หรือการเกิดโรคต่าง อาจแบ่งออกเป็น
  • ระดับไม่รุนแรง (Mild) 
  • ระดับปานกลาง (Moderate)
  • ระดับรุนแรง (Severe)

Genetic Testing ตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค

ตรวจยีนบอกโรค

การตรวจทางพันธุกรรม (Genetic Testing) เป็นการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนในดีเอ็นเอที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล โดยจะมีการวิเคราะห์ในแต่ละโรคว่าต้องดูยีนใดบ้าง จากนั้นจึงเข้าไปตรวจตำแหน่งยีนนั้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากพบความผิดปกติจะมีการคำนวณคะแนนเพื่อประเมินผลว่าผู้ป่วยต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร โดยหลักการที่นำมาใช้จะเป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติ นำคะแนนที่ได้ไปเทียบกับคะแนนประชากร (Score Population) ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน คะแนนสูงไม่ได้หมายความว่าจะป่วยเป็นโรคเสมอไป และไม่ได้ชี้ชัดว่าจะเกิดหรือไม่เกิดโรค แต่เป็นการบอกความเสี่ยงจากพันธุกรรมว่านำไปสู่โอกาสในการเกิดโรคนั้น ๆ ได้ นำมาซึ่งการตรวจเช็กสุขภาพอย่างละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรค 


หลักการตรวจและการแปลผล

การตรวจทางพันธุกรรม (Genetic Testing) มีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบความแปรผันทางพันธุกรรมจากหลาย ๆ ตำแหน่งบนสาย DNA ของแต่ละบุคคล ผลที่ได้จะนำไปผ่านอัลกอริธึมเฉพาะเพื่อคำนวณออกมาเป็นคะแนนและแนวทางการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรคหรือภาวะสุขภาพต่าง ๆ
 2. ผลการตรวจจะนำคะแนนของผู้เข้ารับการตรวจมาคำนวณเพื่อแสดงเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 
 3. ทำการวิเคราะห์ผลของผู้เข้ารับการตรวจเปรียบเทียบกับคะแนนของการเกิดโรคเดียวกันในประชากรทั่วไปเพื่อให้ทราบว่าคะแนนของผู้เข้ารับการตรวจมีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ 
 4. ไม่ว่าผลที่ได้จะแสดงระดับการดูแลในระดับปกติ ใส่ใจ หรือใส่ใจเป็นพิเศษ สิ่งที่ต้องทราบ คือ
  • สาเหตุของโรคหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ เกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม การดำรงชีวิต และสิ่งแวดล้อม การตรวจพบคะแนนทางพันธุกรรมสูงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดโรคอย่างแน่นอน
  • การตรวจพบปัจจัยทางพันธุกรรมช่วยให้เริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย รวมถึงอาการของโรคต่าง ๆ และดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง เพราะแม้ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ปัจจัยด้านการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้
  • หากตรวจพบปัจจัยทางพันธุกรรมในระดับใส่ใจและใส่ใจเป็นพิเศษ ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ หรือมีอาการผิดปกติ แนะนำให้นำผลการตรวจไปพบแพทย์ที่มีความชำนาญเพื่อปรึกษาและร่วมกันวางแผนการตรวจเพิ่มเติมหรือการดูแลรักษาต่อไป

เทคนิคดูแลสุขภาพองค์รวม

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปเป็นประจำทุกปี

ประโยชน์ของ GENETIC TESTING

 • วางแผนการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
 • ตรวจสุขภาพได้แบบเฉพาะเจาะจง 
 • ป้องกันโรคได้ในระยะยาว
 • ตรวจเจอโรคในระยะแรกเริ่ม รักษาได้ไว ลดความรุนแรง
 • ลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์