จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก

2 นาทีในการอ่าน
จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก

แชร์

คุณเข้าใจลูกมากแค่ไหน?

ทำไมลูกถึงดื้อ เลี้ยงยาก ไม่เชื่อฟัง ติดเพื่อน ติดเกม ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ก้าวร้าว ไม่ค่อยมีสมาธิ พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน แล้วจะเลี้ยงดูแบบไหนดี?


จะดีแค่ไหนถ้าคุณเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยได้ตั้งแต่วัยเด็ก

วันนี้คุณสามารถค้นหาตัวตนของลูกน้อยด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการ ตั้งแต่วัย 1 เดือน – 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับลูกน้อยในการส่งเสริมจุดเด่น ค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาจุดที่สามารถต่อยอดให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย


ตรวจวัดพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อบอกความถนัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

 • เชาว์นปัญญา (Cognitive Composite Score)
 • การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา (Visual Reception)
 • การใช้ภาษา (Receptive Language)
 • ความเข้าใจภาษา (Receptive Language)

ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อบอกความสามารถของเด็ก ได้แก่

 • การวางแผน (Planning)
 • ความยืดหยุ่น (Shift)
 • การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
 • การยับยั้งชั่งใจ (Inhibition Control)
 • การจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)

รับคำแนะนำเพื่อให้เด็กแต่ละคนมีปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุข 7Q ได้แก่

 • Intelligence Quotient มีสติปัญญาและพัฒนาการทางสมองที่ดี
 • Emotional Quotient การมีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นได้ รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้
 • Social Quotient การมีทักษะทางสังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • Moral Quotient ความรับผิดชอบจริยธรรมและคุณธรรมประจำตน
 • Adversity Quotient สามารถแก้ไขปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ
 • Creativity Quotient การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และแนวคิดในรูปแบบใหม่ ๆ
 • Health Quotient มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก

เสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย

เมื่อตรวจวัดแล้ว แพทย์จะแปลผลว่า เด็กมีความโดดเด่นในด้านใดและกิจกรรมที่ชอบคืออะไร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูที่เหมาะกับพื้นอารมณ์และความถนัดตามแต่ละช่วงวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแบบเฉพาะบุคคล (Tailor – Made) อันจะช่วยให้เด็ก ๆ เก่งอย่างมีความสุข และสามารถเติบโตเผชิญกับโลกกว้างด้วยตนเองได้ในอนาคต


ในกรณีที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติ สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง โดยทีมผู้ชำนาญการ อาทิ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก และนักจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งทำการฝึกโดยใช้การเล่นเพื่อการบำบัด นักแก้ไขการพูด และครูการศึกษาพิเศษ คอยให้ความช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง ผ่านการฝึกในกิจกรรมที่เด็กชอบโดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดจนเกิดการต่อต้าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์