บำบัดออทิสติกด้วยพลังออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

4 นาทีในการอ่าน
บำบัดออทิสติกด้วยพลังออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

แชร์

รู้จักออทิสติก 

ออทิสติก คือ ความผิดปกติที่พบได้ในเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน หรือช่วงก่อน 3 ขวบ


อาการบอกโรค

ส่วนใหญ่ออทิสติกจะมาด้วยปัญหา ไม่มีภาษาพูดเมื่อถึงเกณฑ์ (1 ขวบ) หรือเคยพูดได้แล้วอยู่ ๆ หยุดพูดไป มีอาการพูดซ้ำ ๆ ทวนคำ ทวนประโยคไปมา พูดภาษาแปลก ๆ ไม่มีความหมายที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าใจได้ สบตาน้อยถึงไม่สบตา ที่โรงเรียนครูมักแจ้งผู้ปกครองว่าเด็กไม่ชอบเข้ากลุ่ม ชอบเล่นคนเดียว ชอบอยู่ตามลำพัง มีพฤติกรรมชอบทำอะไรซ้ำ ๆ เอาของมาวางเรียงกันเป็นทางยาว ต้องนั่งเก้าอี้ตัวเดิม ถอดรองเท้าวางที่เดิมทุกวัน คับข้องใจง่าย ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่สามารถอดทนรับการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีเดิม ๆ ที่เคยชินได้ เดินเขย่ง สะบัดมือ ทุบศีรษะตัวเอง เอาศีรษะโขกกำแพง อาการผิดปกติอื่น ๆ ที่อาจพบร่วมได้ในเด็กทารกสังเกตได้จากอาการ ไม่มีการแสดงออกทางสีหน้า ไม่มองตาม (อายุ 3 เดือน) ไม่หันตามเสียง (อายุ 6 เดือน) ร้องน้อยกว่าปกติ

 

สาเหตุออทิสติก

เกิดจากการทำงานผิดปกติของหลาย ๆ ระบบในร่างกายที่เกิดร่วมกัน หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญ คือ เลือดไปเลี้ยงสมองน้อย ทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่งผลให้การรับรู้ การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กผิดปกติไปจากเด็กอื่นทั่วไป โดยภาพรวมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กออทิสติกในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปอย่างชัดเจนได้ว่า ความผิดปกติที่พบในแต่ละระบบนั้นมีความเชื่อมโยงกันในระดับใด แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการศึกษาของหลายสถาบันมีความเห็นใกล้เคียงกันว่ากลไกของการเกิดโรคที่สำคัญนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีเลือดไปเลี้ยงเซลล์สมองไม่เพียงพอ ทำให้เซลล์สมองบางส่วนทำงานน้อยหรือไม่ทำงาน

photo

ตรวจวินิจฉัยออทิสติก

เนื่องจากธรรมชาติของเด็กออทิสติกแต่ละคนมีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนสูง จึงทำให้ลักษณะอาการในเด็กออทิสติกแต่ละคนมีความหลากหลายในแต่ละช่วงวัย และสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างอันส่งผลให้ลักษณะอาการของออทิสติกไม่ได้คงที่ตลอดเวลา และยากต่อการวินิจฉัย ทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้าออกไป ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของเด็กออทิสติกนั้นแย่ลง นอกจากนั้น การวางแผนดูแลรักษาที่ไม่ตอบโจทย์ คือ เหตุผลอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการรักษาดูแลออทิสติกนั้นออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

ปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานใหม่ ๆ จากการวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับออทิสติกอยู่อย่างต่อเนื่องและมากมาย ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจที่มีต่อออทิสติกนั้นมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยความร่วมมือกับ N Health Laboratory ช่วยให้การตรวจประเมินออทิสติกมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น


รักษาออทิสติก

ในปัจจุบันขีดความสามารถในการตรวจค้นหาความผิดปกติทางสรีรวิทยา ธาตุโลหะ สสาร และระดับความเป็นพิษบางอย่างในกระแสเลือด (Biomarkers) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และทำให้การรักษาออทิสติกนั้นมีความถูกต้องและให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ (N Health Thailand)

การเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ผ่านการหายใจในห้องแรงดันอากาศสูง (HBO) สามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่ไม่ทำงานให้กลับมาใช้การได้เป็นปกติ ส่งผลให้อาการของออทิสติกลดน้อยลง

การผสมผสานขององค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าผนวกกับการฝึกขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย การกระตุ้นและฟื้นฟูพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะทำให้อาการของออทิสติกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมออกซิเจนแรงดันสูงรักษาออทิสติก

การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBO: Hyperbaric Oxygen Therapy) เป็นการรักษาแบบใหม่ที่นำมาใช้ร่วมกับการรักษาแบบเดิม ให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่สั้นลง อาศัยทฤษฎีทางสรีรวิทยาโดยการเพิ่มปริมาณออกซิเจน 100% ให้กับเซลล์สมองที่ระดับแรงดัน 1.3 บรรยากาศ (ata) ส่งผลให้เซลล์สมองเกิดการตื่นตัวและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมองและร่างกายได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่าจนสามารถช่วยให้สมองทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยปกติจะไม่พบปรากฏการณ์ดังกล่าวในการหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดที่ชั้นบรรยากาศธรรมดาซึ่งมีออกซิเจนปะปนอยู่เพียง 21%


ขั้นตอนการรักษา 

การตรวจประเมินความพร้อมของร่างกาย เข้ารับการรักษาโดยหายใจออกซิเจนบริสุทธ์ 100 % ในห้องปรับบรรยากาศ HBO ที่แรงดัน 1.3 ata การรักษาใช้เวลารอบละ 60 นาที สามารถเลือกเข้ารับการรักษาได้ถึง 2 รอบต่อวัน ใน case ที่ตอบสนองต่อการรักษา การเปลี่ยนแปลงมักเริ่มพบหลังจากรอบที่ 10 เป็นต้นไป (จากการรักษาระดับหวังผลที่ 40 รอบขึ้นไป) หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาในแต่ละวันผู้รับการรักษาสามารถกลับบ้านได้ทันที

 

ผลการรักษา

ผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถสบตาได้นานและแสดงออกถึงการรับรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่รอบที่ 5 – 10 เป็นต้นไป ใน Case ที่ตอบสนองต่อการรักษาดี (เฉลี่ย 60 – 70%) และใน Case ที่ตอบสนองน้อย (เฉลี่ย 20 – 30%) การรักษาจะไม่ได้ทำให้การดำเนินของโรคนั้นซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

 

ประโยชน์ของการรักษา

  1. การหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในห้องปรับบรรยากาศ HBO ทำให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนในระดับที่สูง ซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นเซลล์สมองให้ทำงานได้ดีขึ้น
  2. การหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในห้องปรับบรรยากาศ HBO ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในเลือดแดงสูงขึ้น ทำให้ส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์สมองได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับในภาวะปกติ
  3. การหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในห้องปรับบรรยากาศ HBO ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้าง Collagen ผ่านการกระตุ้นและการแบ่งตัวของเซลล์อ่อน Fibroblast Cells ทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มมากขึ้น สะดวกต่อการขนส่งออกซิเจนเข้าสู่เซลล์สมอง
  4. การหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในห้องปรับบรรยากาศ HBO จะช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ในร่างกาย (Mobilizing Stem Cells) โดยออกซิเจนบริสุทธิ์ภายใต้แรงดันสูงจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) ออกจากไขกระดูก นำไปใช้ในการสร้างเส้นเลือดใหม่ (Neovascularization) เพื่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะในส่วนที่ต้องการเลือดในการทำงานสูง เช่น เซลล์สมอง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์